Op de AZC school Beverwaard krijgen de kinderen les in de volgende vakken: Nederlandse taal (Woordenschat), lezen, rekenen, spelling, schrijven, lessen in sociale vaardigheden, creativiteit en cultuur en sport.
Gezien de achtergrond van onze leerlingen focussen wij op het zo snel mogelijk leren van het Nederlands, in een veilige omgeving.
Het leren van de Nederlandse taal staat daarom centraal op AZC school. De taallessen hebben als doel de kinderen mondeling taalvaardig te maken in het Nederlands en een basiswoordenschat te geven. Alle lessen worden gegeven in het Nederlands, waarbij wel gebruik gemaakt wordt van de moedertaal van de kinderen.

De leerlingen worden elke dag ontvangen in stamgroepen. Dit zijn groepen met leeftijdsgenoten. Er zijn de volgende stamgroepen:

Peuters leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De peuters van het AZC zijn van harte welkom bij ons op school


Kleuters 4 en 5 jarigen, de Regenboog groep

kleuters 5, 6, 7 jarigen ( 7 jaar als er nog geen onderwijs in eigen land gevolgd is), de Wind groep

7 en 8 jarigen, de Zon groep

9 en 10 jarigen, de Sterren groep

11 en 12 jarigen, de Maan groep

in de peuter- en kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. In de leeftijdsgroepen van 7 t/m 12 jarigen wordt het onderwijs (woordenschat, lezen, rekenen, schrijven) in niveaugroepen aangeboden.

Voor de leerlingen uit de groepen 1/2 wordt iedere 5 of 6 weken gestart met een nieuw thema. Deze thema’s zijn aan het begin van het schooljaar vastgesteld. De inhoud van een thema komt in de loop van het schooljaar tot stand. Hiervoor maken we een beredeneerd aanbod. De doelen die voor de verschillende niveaugroepen vanuit de leerlijnen zijn geformuleerd, bepalen namelijk de inhoud van de verschillende lessen. Het uitgangspunt is in de groepen 1/2 spel. Het is spelend leren dat in de thema’s en door middel van de activiteiten vorm krijgt.
De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd door middel van observaties. Deze resulteren 2 maal per schooljaar in het vaststellen van de ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK. De groei in de ontwikkelingsleeftijd in een bepaalde periode is bepalend voor de nieuwe doelen en de nieuwe niveaugroepen. Oudere kleuters die in de loop van het schooljaar laten zien dat ze de kleuterdoelen behaald hebben krijgen een aanbod dat gericht is op de doelen van begin groep 3. Hiermee krijgt ook binnen een schooljaar de doorgaande leerlijn inhoud.

De leerlingen in de groepen van de 7 t/m 12 jarigen worden in een door hun kalenderleeftijd bepaalde stamgroep geplaatst. Direct na binnenkomst wordt het niveau van de leerlingen bepaald. Dit doen we d.m.v. de starttoets. (Alleen kleuters zonder onderwijservaring laten we eerst een periode wennen aan het naar de basisschool gaan). De starttoets, de informatie van een vorige school en de aanvullingen vanuit aanvullende niet methode gebonden toetsen, bepalen in de eerste week het startniveau van de leerling. Met deze informatie plaatsen we de leerlingen op een leerlijn. Hoe we dit voor de verschillende leeftijden en verschillende vakken doen is uitgewerkt in het document “inhoud en afspraken van ons onderwijs”. De leerlijn bepaalt in welke niveaugroep de leerling daadwerkelijk gaat werken voor een bepaald vak. Voor de leerlingen in de groepen van 7 t/m 12 jarigen is het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. Deze zijn aan het begin van het jaar vastgesteld. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek en een herhalingsweek. De uitkomsten van deze toetsweken bepalen het nieuwe niveau van de leerlingen. Na de herhalingsweek worden nieuwe niveaugroepen geformuleerd. Iedere 9 weken worden nieuwe niveaugroepen geformeerd.